A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
 
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0537
„KUTYATERÁPIÁVAL ÉS DRÁMAPEDAGÓGIÁVAL A MULTIKULTURALIZMUS JEGYÉBEN”
Pedagógusképzések – a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
Pedagógusképzések
(a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) támogatására
Kódszám:
TÁMOP-3.1.5-09/A/2
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

Alapvető cél
Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása, az informatika stb. egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és az oktatók számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség.
A konstrukció célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történik.
Jelen konstrukcióban az osztálytermi gyakorlaton túl a fejlesztéseket megerősítő, támogató, oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogathatók a felsőoktatás rendszerében, melyek olyan szakmai, szakértői területekre készítik fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat, amelyek a fejlesztések implementációs folyamatait támogatják, illetve a már módosított pedagógiai programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják.
A közoktatás modernizációjának végrehajtására csak kompetencia alapú és integrált szemléletű korszerű pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusok képesek.
Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése, módszeres befektetéseket igényel az oktatási ágazat humán-erőforrásaiba és a szakma kiválóságainak húzóerejébe.
Rendelkezésre álló forrás
A konvergencia régiókban a rendelkezésre álló keretösszeg 6. 075. 140. 184 Ft.
A támogatott pályázatok várható száma a konvergencia régiókban: 450-900 db.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi forma
Pályázatot nyújthatnak be:
- a Kt. 20.§(1) szerinti alábbi OM- azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmények:
a) óvoda;
b) általános iskola;
c) szakiskola;
d) gimnázium, szakközépiskola [továbbiakban együtt: középiskola]
e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola]
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
g) diákotthon és kollégium valamint
- A Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény, nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézményegységével
A felsorolt nevelési-oktatási intézménytípusok közül az alábbi szervezetek fenntartásában állók pályázhatnak (KSH besorolással):
- Központi költségvetési szervek és intézményeik (KSH 311-312)
- Helyi és helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek és intézményeik (KSH 321-324),
- országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek és intézményeik (KSH 351-352)
- önkormányzati társulások (KSH 361-366),
- gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
- nonprofit szervezetek:
- egyesületek (KSH 521-529)
- egyházak, egyházi intézmények (KSH 551-559)
- alapítványok (KSH 561-569)
- közhasznú társaságok (KSH 571)
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek (KSH 599)
Jelen kiírás keretében nem pályázhatnak a jogi személyiséggel rendelkező forprofit gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények.
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be a TÁMOP 3.1.5-09/A pályázati kiírásra.
Méret
Jelen pályázati kiírás keretében nem releváns.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében támogatható olyan pedagógusok oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzése a felsőoktatás rendszerében, akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 éve szerezték meg, és pedagógus munkakörben, vagy gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervezői munkakörben állnak a pályázó intézmény alkalmazásában.
Az elvégzendő képzések segítik az oktatás minőségének javulását, támogatják a kompetencia alapú oktatás széleskörű és eredményes implementációját, valamint hozzájárulnak a pedagógusok szakmai megújulásához. A pályázat keretében a következő képzési formákban támogatható a részvétel:
1. tanári mesterképzés
2. szakirányú továbbképzés
3. újabb műveltségterület elvégzésére irányuló részismeretek megszerzése
a lentebb meghatározott szakmai területeken.

1. Mesterképzés
A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 4. számú melléklete szabályozza a bolognai rendszerű tanárképzést. A rendelet szerint a tanári mesterszak képzési ideje:
a) Második, vagy további tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben főiskolai vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség birtokában: 2 félév, 60 kredit.
Amennyiben a mesterképzés megkezdéséhez szükséges elvégezni előtanulmányokat, az előtanulmányok elvégzése is támogatható a pályázatból (ld. C1/3. pont), annak figyelembevételével, hogy a teljes támogatott képzési időszak nem haladhatja meg a négy képzési félévet.
b) Alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett pedagógus (gyógypedagógus, tanító, szociálpedagógus, szakoktató) szakképzettség esetén 3 félév, 90 kredit.

1.1. Mesterképzés keretében támogatható:

1.1.1. Tanári szakképzettség birtokában, előképzettséggel felvehető tanári szakképzettségek megszerzésére irányuló képzésen való részvétel:
- olyan második, vagy további tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés, amely a pályázati kiírás szakmai célkitűzéseivel összhangban van: a pedagógiai kultúra korszerűsítését és a pedagógus szakmai kompetenciáinak fejlesztését szolgálja
- olyan második, vagy további tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés, amely meglévő szakképzettséghez illeszkedő, vagy adott szakképzettségi területen integrált oktatásra jogosít
E szakképzettségek listáját, illetve a szakképzettségenként szükséges előtanulmányi feltételeket a IX. számú melléklet tartalmazza.

1.1.2 Bármely tanári szakképzettség birtokában, előképzettség nélkül felvehető tanári szakképzettségek
- pedagógiai értékelés és mérés tanára
- minőségfejlesztés-tanár
- tehetségfejlesztő tanár
- kollégiumi nevelőtanár
- tanulási és pályatanácsadási tanár
- könyvtárpedagógia-tanár
- tantervfejlesztő-tanár
- inkluzív nevelés tanára
- multikulturális nevelés tanára
- család- és gyermekvédő tanár
- játék- és szabadidő-szervező tanár

2. Szakirányú Továbbképzéseken való részvétel az alábbi tartalmi területeken:

2.1 Közoktatási vezetőképzések
- Vezetés, tanügyigazgatás, menedzsment

2.2 Pedagógusok elméleti, szakmai, módszertani felkészültségét fejlesztő képzések
- Pedagógus szakvizsga
- Idegen nyelv (kiemelten: angol, német, nemzetiségi)
- Kompetencialapú oktatás
- Gyakorlatvezető mentor
- Nem szakrendszerű oktatás
- E-learning, informatika,
- Természettudomány
- Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, mérés-értékelés
- Környezeti nevelés
- Egészségfejlesztés, mentálhigiéné, sport
- Drámapedagógia, tánc, mozgás, zene hagyományőrzés, kézművesség, vizuális kultúra
- Zene, előadó-művészet

2.3 Az intézményi mindennapi szakmai munkáját segítő, támogató és kiegészítő tevékenységgel kapcsolatos képzések
- Családpedagógia, gyermek és ifjúságvédelem, diáktanácsadás, mentor
- Múzeumpedagógia
- Mediáció

2.4 Az eltérő oktatási igényű és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos képzések
- Esélyegyenlőség, társadalmi integráció, romológia
- Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása; Integráció; inklúzió; fejlesztő pedagógia; terápia
- Tehetségfejlesztés
A pályázati kiírás szakmai célkitűzéseivel összhangban álló, támogatható szakirányú továbbképzések tájékoztató jellegű részletezését és a további információkat a IX. számú melléklet tartalmazza.

3. Részismereti képzés keretében támogatható:
Részismeretek megszerzése érdekében folytatott tanulmányok

3.1 A tanári mesterszak keretében megszerezhető szakképzettségek közül egyes szakképzettségekre történő jelentkezés előfeltétele a megfelelő alapképzési szak ismereteiből 50 kredit előtanulmány elvégzése. Ennek értelmében, ha a jelentkezni szándékozó nem végzett előtanulmányokat, vagy a korábbi előtanulmányai nem fedik le az 50 kredites előtanulmányi feltételt, csak a hiányzó ismeretek megszerzése után adhatja be tanári mesterszakra való felvételi jelentkezését. Ha a jelentkezni szándékozó rendelkezik előtanulmányokkal, akkor annak elismerését kérelemben kell kérni azon felsőoktatási intézmény kari kreditátviteli bizottságától, melyre tanári szakképzettség megszerzése érdekében a pedagógus a felvételi jelentkezését beadni kívánja. Ezen 50 kredites (legfeljebb két féléves) előtanulmányok elvégzésére a felsőoktatási törvény 44/A. § alapján a részismeret megszerzésére vonatkozó hallgatói jogviszony keretében nyílik lehetőség. Az 50 kredites előtanulmányi feltétellel felvehető tanári szakképzettségeket és szakképzettségenként az alapképzési szakokat, melyekből az előtanulmányt teljesíteni kell a IX. számú melléklet tartalmazza.
A nyelvtanári szakképzettségek megválasztásának az 50 kredites előtanulmányon túli feltétele az adott idegen nyelvből tett felsőfokú, C típusú, államilag elismert nyelvvizsga!
3.2 Műveltségterületi képzés tanítók számára
3.3 Óvodapedagógusok részismereti képzése
(A részismeret megszerzésére vonatkozó hallgatói jogviszony keretében végzendő tanulmányok meghirdetésére és költségtérítésének meghatározására az illetékes felsőoktatási intézmény jogosult, a felvételi tájékoztató kiadvány ezeket nem tartalmazza. A részismereti képzésre való jelentkezés a felsőoktatási intézmény érintett karának tanulmányi adminisztrációján történik.)
Projekt területi korlátozása
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon a Közép-magyarországi régióban elhelyezkedő székhellyel, rendelkező szervezetek fejlesztései támogatók.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

Támogatás formája
A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, megfelelő teljesítés esetén visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.

E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelete a 2007-13 időszak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelet szabályozza.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A kitöltő program (=pályázati adatlap) sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. Az elektronikus formában benyújtott pályázati adatlap kitöltése kizárólag a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról.
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 2 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari J. u. 5.
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.1.5-09/A/2 - Pedagógusképzések
(a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

Kérjük, hogy borítékon és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.1.5-09/A/2 - Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott pályázati adatlapban és a csatolt mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a csatolt mellékletek megegyezőségéről a Pályázó köteles gondoskodni.
Az elektronikus formában beadott adatlap, illetve a pályázati adatlap nyomtatott példányának minden oldala ugyanazt a kitöltő program által generált vonalkódot és azonosító számsort kell, hogy tartalmazza. Kérjük, hogy az adatlap elektronikus beadásához az .xdat kiterjesztésű fájlt használja!

A pályázatok benyújtása 2009.11.15-től, 2010.01.22-ig lehetséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech