A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
Eszközkölcsönző Terápiák Utazó gyógypedagógusi hálózat Szakiskola Videók Empátia Alapítvány Köszönjük

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánk alapítványa javára. Empátia Alapítvány, adószám: 18762282-1-14. Köszönjük!


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023.
augusztus 16 - 2028. augusztus 15. napjáig szól.
Feladata az intézményvezető munkájának támogatása és segítése, az intézményegység szakszerű
és törvényes működtetésének koordinálása, a köznevelésben használatos online rendszerek
működtetése, helyettesítések szervezése, nyilvántartása, belső ellenőrzésben, tanügyi feladatok
ellátásában való részvétel, illetve az irányadó jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri
leírásban meghatározott intézményegység-vezetői feladatok ellátása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok
másolata,
- a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló,
munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az
ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a
közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ
címére történő megküldésével (Siófoki Tankerületi Központ, 8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.).
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 18098
Intézményi iktatószám: TK/142/HR/KOZINT/00784-1/2023
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot:
(TK/142/HR/KOZINT/00784-1/2023), valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT-Somogy Megyei
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény - Általános iskola intézményegység-vezetői beosztására". A pályázatot
írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli
példányban) zárt borítékban kérjük megküldeni.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Hódy Edit intézményvezető nyújt, a
85/340-074-es telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/siofok honlapon
szerezhet.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Somogyvár
Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Siófoki Tankerületi Központ.
Munkavégzés helye: Somogy Vármegye, 8698 Somogyvár, Kaposvári utca 4..
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a
nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és a gyermekek, tanulók sajátos nevelési
igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi vagy gyógypedagógiai tanár vagy
terapeuta vagy konduktor vagy konduktor-tanító vagy konduktor-óvodapedagógus vagy
konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus ) szakképzettség a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges
információ mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 18098
Intézményi iktatószám: TK/142/HR/KOZINT/00784-1/2023
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
- legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy
foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai
gyakorlat,
- büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.10. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a Siófoki Tankerületi Központ Igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.04. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Siófoki Tankerületi Központ honlapja:
https://kk.gov.hu/siofok - 2023.06.09., intézmény hirdetőtáblája - 2023.06.09.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.09.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech