A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
Eszközkölcsönző Terápiák Utazó gyógypedagógusi hálózat Szakiskola Videók Empátia Alapítvány Köszönjük

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánk alapítványa javára. Empátia Alapítvány, adószám: 18762282-1-14. Köszönjük!

Siófoki Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.08.16 - 2027.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8698 Somogyvár, Kaposvári utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény általános iskolai intézményegysége vezetőjének feladata az intézményegység szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézményegységek képviselete és döntéshozatal az intézményegységek működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi vagy gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy konduktor vagy konduktor-tanító vagy konduktor(tanító) szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,

 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

 • cselekvőképesség

 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szólóalkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az általános iskolai intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata

 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével)

 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

 • a pályázó szakmai önéletrajza

 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,továbbításához

 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 2022.07.11-2022.07.29-ig Reichertné dr. Papp Veronika, 2022.07.30- 2022.08.10-ig Bedi Andrea nyújt, a 06/30/302-8395 -ös, illetve 06/30/626-6297 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/142/01992-3/2022 , valamint a beosztás megnevezését: Somogy Megyei Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Készségfejl. Isk., Koll., EGYMI - Intézményegység-vezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról az elbírálást követően a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A pályázatot írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Siófoki Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT - Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményegység-vezető beosztásra ".

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/siofok honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

A pályázat pdf verziója itt letölthető.

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech