A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
 
EFOP-3.1.6-16-2017-00039
"Másnak lenni, ugyanúgy élni"
Súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek esélyeinek javítása
komplex programmal Somogyváron

A 30 hónapos komplex projekt keretében A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztése részcélhoz kapcsolódóan az A modulon belül 4 tevékenység kerül megvalósításra - a.); c.); e.); f.) -, valamint a B és C modulok. Ezen felül Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai fejlesztése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport részcélon belül 3 tevékenység - c.); d.); e.) - és a kapcsolódó eszközbeszerzések valósulnak meg. A projektben az első részcélon belül 4 különböző minimum 1 napos rendezvény és egy félnapos esemény kap helyet, míg a 3. célterületnél két félnapos valósul meg.

Projektünk célja a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulóink személyiségének sokoldalú fejlesztése, melyet az alábbi konkrét projektelemekkel kívánunk elérni. Ennek érdekében bevezetjük őket az infokommunikációs eszközök világába, lehetőséget adunk arra, hogy megismerkedjenek az interaktív tábla használatával. Az interaktív tábla hozzájárul a szűkebb és tágabb környezetük megismeréséhez, a beszéd, az AA kommunikáció, a kognitív szféra, a finommotorika fejlesztéséhez, támogatja a szociális kapcsolatok kiépítését és fenntartását. Módszertani segédanyagokat dolgozunk ki interaktív táblára több témakörben.

A mozgás nagymértékben segíti az észlelést, a tapasztalatszerzést, alapját képezi a magasabb szintű gondolkodási funkcióknak, a beszéd egyik feltétele, a beszédképtelen gyermekek esetében az alternatív augmentatív kommunikációhoz is szükség van a mozgás valamilyen formájára. A nagymozgások fejlesztésének célja a gyermek életkori sajátosságainak, sérülésének függvényében a lehető legmagasabb szintű mozgásos önállóság elérése, valamint a diagnózissal járó másodlagos deformitások kialakulásának, illetve progressziójának megelőzésére való törekvés. A nagymozgások fejlesztésére módszertani anyagot fejlesztünk ki. A kidolgozott anyagainkat együttműködő partnereink rendelkezésére bocsájtjuk.

A fejlesztő iskolai tanulóink infokommunikációs kompetenciáinak kialakításához és fejlesztéséhez interaktív táblát kívánunk beszerezni a támogatási összegből, a mozgásfejlesztéshez pedig, az új mozgásfejlesztő terem eszközeinek megvásárlását tervezzük. Szakembereink módszertani repertoárjának bővítése céljából tanfolyamokon, továbbképzéseken vesznek részt.

Az alapozó terápia módszertanát sajátítja el két gyógypedagógus, megszerzett tudásukat kamatoztatva elősegítik gyermekeink mozgás, kognitív és kommunikációs szférájának fejlődését.

Hálózati együttműködés érdekében több társintézetbe ellátogatunk, felkutatjuk az ország fejlesztő iskoláit és megszervezzük a Fejlesztő Iskolák I. Országos Találkozóját.

Tudásmegosztás céljából a társintézmények szakembereinek lehetőséget biztosítunk hospitálásra, mentoráljuk az együttműködő partnerek gyógypedagógusait, műhelymunkák során módszertani anyagokat dolgozunk ki, melyeket a partnerek rendelkezésére bocsájtunk. Ezáltal megnő a fejlesztő iskolák nevelő, oktató tevékenységének hatékonysága.

Együttműködünk a védőnői szolgálattal, segítjük a jelzőrendszer kiépítését, igény szerint tanácsokkal látjuk el a szülőket, védőnőket. A pályázat keretén belül beszerzett, és az eszközkölcsönzőben már meglévő eszközök használatára felkészítjük a pedagógusokat, ezáltal eredményesebbé válik a fejlesztés.

A szülők számára nyílt napokat szervezünk, mely során gyógypedagógusaink módszereket ajánlanak az otthoni hatékony fejlesztés céljából az önkiszolgálás, a mozgásfejlesztés, az eszközhasználat témáiban.

Közös programokon – bográcsozás, hajókirándulás – elősegítjük az elfogadást. A szülők részére lakóhelyen kívüli tréninget és szabadidős programot szervezünk, ahol lehetőségük lesz nehézségeik, problémájuk megosztására, tapasztalatcserére és a mindennapi áldozatos tevékenységekből kiszakadva önfeledt kikapcsolódásra.

A fejlesztő iskolai tanulóink és a környezetükben élő gyermekközösségek részére közös érzékenyítő programokat szervezünk a sikeres és eredményes befogadás érdekében. Kirándulást szervezünk, valamint a jeles napokat közösen ünnepeljük a többségi óvodában nevelődő gyermekekkel.

Az utazó gyógypedagógusaink differenciált feladatbankot dolgoznak ki, az adaptív nevelés, az individualizált oktatás céljából. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia témaköre, ennek „kezelése” napi problémaként jelenik meg a többségi általános és középiskolákban, ezért gyógypedagógusaink több, ezek kezelésére felkészítő továbbképzésen vesznek részt a projekt keretén belül. Szakirányú továbbképzéseken szereznek újabb szakokat – főleg hiányterületeken – a tankerület működési területén élő SNI tanulók ellátásához.

Hálózati együttműködés kialakítása céljából az együttnevelő intézményekben tantestületi érzékenyítést folytatunk. Infokommunikációs és fejlesztőeszközök beszerzésével, az eszközparkunk bővítésével elősegítjük az utazó gyógypedagógusi hálózat habilitációs és rehabilitációs tevékenység színvonalának növekedését, az ellátott tanulók személyiségfejlesztését.

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech