Honlapunkat fejlesztjük. Régi honlapunk itt elérhető.

„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangosan ciripel a telefondróton, és aki csak tapsolni tud, olyan is akad.”
(Margaret Martle)

A környezeti és egészségnevelés minden fogyatékos tanuló valamint adaptált tanuló nevelésében – a későbbi életvitel kialakítása érdekében – igen hangsúlyos szerepet kap. A fogyatékosság okozta megismerési funkciók sérülései megkívánják úgy a természeti, mint a társadalmi környezet vonatkozásában, hogy ez a nevelési terület is elsajátításra kerüljön.

Iskolatípusunkban nagy segítséget jelent a nem intézményes környezeti nevelést végzőkkel való szoros együttműködés. Ez az együttműködés csatornát nyit a fogyatékos fiatalokat befogadó és teljes emberként elfogadó társadalmi közeg felé. Ez arra ad módot, hogy tanulóink tevékenyen részt vállaljanak a településünk környezetvédelmi munkájában, izoláltságukból kiléphetnek, így a környezetük elfogadja hiányosságaikat, épít az értékekre.

Nálunk a környezeti nevelésnek hagyományai vannak, mely a sérült személyeinkre komplex módon hat, értékeket ismernek meg, értékrendet, érzelmi viszonyulásukat alakítanak, fejlesztik a megismerő képességüket, cselekvési képességeiket aktivizálják és felszínre hozzák a rejtett tartalékokat. Nem a kampányszerűség jellemez bennünket, hanem a folyamatos és tervezett feladatok azok, amelyek szokásrendszerünkbe beépülve, elősegítik a megkívánt magatartásforma kialakulását.

 

 

 • Berkesné Mihály Mária
 • Pálfyné Aranka
 • Fazekas Krisztián
 • Stikkel Ferenc
 • Meisztericsné Káplár Katalin
 • Gyurina Beáta
 • Horváthné Csima Tímea
 • Illés Gábor
 • Bogdán Zsuzsanna
 • Hódy Edit
 • Bradics Szilvia
 • Papp József
 • Slezákné Berdó Ágnes

A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet- környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyerekeket, hogy a társadalom számára hasznos és környezettudatos felnőttekké váljanak.

 • Iskolánk a környezetegészségi nevelés központja.
 • Az intézmény működtetése környezetkímélő, energiatakarékos.
 • A problémákat a környezet és egészség összefüggésében tárjuk fel.
 • A környezetvédelem és az egészségvédelem mindig a megfelelő súllyal szerepeljen.Környezetünk legyen tanítványaink számára az emberiség közös öröksége, mely minőségének, megőrzése és javítása közös és egyéni kötelesség. A környezeti nevelés az egészségvédelem és az ökológiai egyensúly fenntartásának része, védelméhez minden ember képes hozzájárulni.
Tudatosuljon bennük, hogy a környezet részét képező erőforrásokat előrelátóan és ésszerűen szabad csak felhasználni.

 • pozitív attitűd kialakítása a mindennapi környezetvédelem iránti tágabb és szűkebb környezetükben
 • kortárscsoportok közötti kapcsolat elősegítése
 • az iskolaközösség külső és belső ÖKO kapcsolatrendszerének gazdagítása- kapcsolati háló bővítése
 • kiemelt célunk Somogyvár természeti értékeinek megismerése (Nemzeti Emlékhely, Széchenyi-kastély és a hozzátartozó park élővilága, Szentes Ica-forrás, Templom, Kálvária)
 • egységes környezet, életmód biztosítása
 • a környezetet károsító, veszélyeztető hatások megelőzése
 • az élő és élettelen környezet kapcsolatának megismerése
 • a természeti értékek megóvása
 • természeti erőforrások (föld, víz, levegő) vizsgálata
 • tudatformálás, erkölcsi értékek közvetítése
 • életvezetési képességek fejlesztése
 • közösségfejlesztés

 • A természeti, az épített, a társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges magatartásminták, ismeretek, értékek, életviteli szokások megtanítása, kialakítása.
 • Az öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, örökbe fogadott patak óvása.
 • Kisállatok megfigyelése és gondozása.
 • Gyógynövények megismerése, gyűjtése és felhasználása.
 • A gyakorlati kert adta lehetőségek kihasználása: növények szaporítása, ápolása, gondozása.
 • Közvetlen környezet díszítése, szépítése.
 • Az intézmény minden dolgozója ismerje meg az iskola területén található védett növényeket, állatokat.
 • A dolgozók járjanak elől jó példával a környezetvédelem területén.
 • A tanult ismeretek folyamatos ellenőrzése, a hatékonyság felmérése.
 • Környezeti értékeink felmérése, feldolgozása a tanulók bevonásával.
 • A tanult ismeretek alapján az élőhelyek megóvása, lehetőség szerint bővítése a cselekvő természetvédelem megteremtése.
 • A tevékenység széleskörű megismertetése – reklámozása, ismeretterjesztő tablók készítése – térkép a park védett növényeiről, állatairól.
  A természeti környezetre alapozott programok továbbfejlesztése.
 • Kapcsolatok teremtése civil szervezetekkel, önkormányzattal, egyesületekkel, a meglévő kapcsolatok továbbfejlesztése.
 • Olyan jártasságok, képességek, személyiségvonások kialakítása, amelyek hatékonyabbá tehetik a környezeti nevelés megvalósítását.
 • Fejlesztések megvalósítása, pl.: illegális hulladéklerakók feltérképezése, elemgyűjtés, pet palackok gyűjtése.
 • Öko csoport létrehozása.
 • Öko kommandó megalakítása.
 • Öko őrjárat felállítása.
 • NATURA 2000 területek megismertetése a tanulókkal.
 • Jelölő fajok megismertetése.

 • Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése.
 • NATURA 2000 ismertetése, elsajátítása.
 • A környezetetika hatékony fejlesztése.
 • Az érzelmi és értelmi környezeti nevelés.
 • Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés.
 • Tolerancia kialakítása.
 • A környezettudatos magatartás és életvitel segítése.
 • Felelősség felébresztése.
 • A családi életre nevelés fejlesztése.
 • Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése.
 • NATURA 2000 területekkel hosszú távú kapcsolat kiépítése.

Alkategóriák